آبیاری فضای سبز شهری:
فضای سبز شهر و مناطق صنعتی به عنوان ریه طبیعی از مهمترین بخش های محیط پیرامونی است که همه افراد جامعه در حفظ و نگهداری آن مسئول می باشند. نکته مهم در مطالعه، طراحی و اجرای فضای سبز دانستن وجه تمایز فضای سبز شهری و صنعتی از یک سیستم کشاورزی است. ایران کشوری خشک و کم آب می باشد، و فضای سبز نیازمند آبیاری، در همین راستا کمتر مجموعه هایی دیده شده که بتواند دانش، تجربه و اجرایی بودن طرح آبیاری در فضای سبز را به مرحله اجرا بگذارد تا مشکل خشک شدن درختان کهنسال برطرف شود. شرکت آب نیرو در این راستا با همکاری گروه پژوهشی مهندسی فضای سبز خود، اقدام به ایجاد بخش فضای سبز شهری و خانگی برای ارایه خدمات طراحی و اجرای فضای سبز و آبیاری به شهروندان محترم کشور نموده است. گروه آماده ارایه خدمات در زمینه رفع مشکل آبیاری درختان رفیوژهای شهرها، امکان استفاده از پساب برای درختان در سطح شهر، رفع خشک شدن و خزان زود هنگام درختان، ایجاد فضای سبز زیبا و پایدار با پیش بینی زیرساخت ها برای تمام عمر درخت، سیستم آبیاری هوشمند و اتوماتیک و سیستم های آبیاری قطره ای زیر سطحی، بارانی و قطره ای می باشد.