ارتباط آب با زندگی حیوانات گوناگون در طبیعت را می توان به صورت زیر شرح داد:
پستانداران
اغلب حیوانات مدام به آب نیاز دارند. علف‌خوران اگرچه در مسافت‌های طولانی چرا می‌کنند؛ ولی هرگز از آب دور نمی‌شوند، چرا که صبح زود و غروب نیاز به آبشخور دارند. گوشتخوارن می‌توانند مدت زیادی را بدون آب سر کنند؛ زیرا آب لازم برای بدن خود را از طریق شکار تأمین می‌کنند.
پرندگان
پرندگان دانه‌خوار، مثل سهره و کبوتر و مانند آن،‌ هرگز از آب دور نمی‌شوند. این پرندگان صبح و عصر آب می‌نوشند. در نظر داشته باشید که وقتی این پرندگان مستقیم و پایین پرواز می‌کنند، به سمت آب می‌روند. وقتی از آب برمی‌گردند، سنگین‌اند و از درخت به درخت پرواز می‌کنند تا متناوباً استراحت کنند.
خزندگان
آنها از شبنم و رطوبت بدن شکار خود استفاده می‌کنند و می‌توانند مدت مدیدی را بدون آب سر کنند
حشرات
حشرات به خصوص زنبورها، علایم خوبی هستند. آنها از 5/6 کیلومتر دور از لانه یا کندوی خود پرواز می‌کنند؛ اما برای نوشیدن آب وقت معینی ندارند. مورچه‌ها به آب وابسته‌اند. یک ستون مورچه که از درخت بالا می‌رود،‌ به طرف ذخیره کوچکی از آب در حرکت است. اغلب مگس‌ها در فاصله‌ی 90 متری آب هستند