معرفی

آزمایشگاه اتوپسی ممبران و آب و فاضلاب (Membrane autopsy- water, waste water Laboratory)
شرکت فنی مهندسی آبسان پالایش با تجهیز آزمایشگاه خود آماده ارائه خدمات تخصصی در زمینه آنالیز فیزیکوشیمیایی نمونه های آب و فاضلاب می باشد. این خدمات بر اساس استانداردهای موجود و با اجرای دقیق مراحل کنترل کیفی و کمی انجام می شوند.
از اهداف این آزمایشگاه، به کارگیری آخرین روش های آماده سازی نمونه های آب و فاضلاب با ماتریکس های پیچیده و آنالیز آنها با استفاده از تجهیزات پیشرفته می باشد.
خدمات و تجهیزات این آزمایشگاه به طور خلاصه در بخش های بعدی ارائه شده است:

آزمایشگاه اتوپسی – آب و فاضلاب
دانلود فرم درخواست آزمایش

تفسیر نتایج آنالیز

نتایج آنالیزهای انجام شده توسط این آزمایشگاه، همراه با تفسیر و مقایسه با مقادیر استاندارد گزارش می گردد.
در همین راستا، این آزمایشگاه آماده ارائه مشاوره جهت بهبود کیفیت آب از لحاظ فیزیکی، شیمیایی و میکروبی می باشد.
که استانداردهای مورد نظر در این مقایسه عبارتند از:

 • Drinking water-Physical and chemical specifications, Institute of Standards and Industrial Research of Iran (ISIRI -1053)
 • World Health Organization (WHO)
 • Environmental Protection Agency (EPA)

فهرست خدمات آزمایشگاهی

پارامترهای فیزیکی

 • دما (C°)
 • کل جامدات معلق (TSS)
 • کدورت (Turbidity)
 • هدایت الکتریکی (EC)
 • شاخص اندازه گیری لجن آب (SDI)
 • جار تست آب و فاضلاب (jar Test)

پارامترهای میکروبی

 • شناسایی باکتری های هوازی آب
 • شناسایی باکتریهای احیا کننده سولفات
 • شناسایی کلیفروم های گوارشی آب

پارامترهای شیمیایی

 • pH
 • سختی موقت (Temporary Hardness)
 • سختی دائم (Permanent Hardness)
 • سختی کلسیم (Calcium Hardness)
 • سختی کل (Total Hardness)
 • قلیائیت ساده (P-Alkalinity)
 • قلیائیت کل (T-Alkalinity)
 • اسیدیته آزاد آب (Free Mineral Acidity)
 • هدایت الکتریکی (EC)
 • کل جامدات محلول (TDS)
 • اکسیژن محلول (DO)
 • اکسیژن مورد نیاز بیو شیمیایی (BOD5)
 • اکسیژن مورد نیاز شیمیایی (COD)
 • کلر آزاد (Free Chlorine)

اندازه گیری آنیونها و فلزات سنگین

 • آلومینیوم (Al)
 • مولیبدن (Mo)
 • آهن (Fe)
 • مس (Cu)
 • منگنز (Mn)
 • نیکل (Ni)
 • نقره (Ag)
 • کروم (Cr)
 • فسفات (Phosphate)
 • سولفید (Sulfide)
 • سولفات (Sulfate)
 • سیلیس (Silica)
 • فلوراید (Fluoride)

 • کلراید (Chloride)
 • نیتریت (Nitrite)
 • نیترات (Nitrate)
 • آمونیاک (NH3)
 • استرنسیم (Sr)
 • باریم (Ba)
 • کلسیم (Ca)
 • منیزیم (Mg)
 • پتاسیم (K)
 • سدیم (Na)
 • روی (Zn)
 • ازن (Ozone)

نمونه برداری از منابع آب و فاضلاب

با توجه به بحران کمبود آب در ایران، بررسی کیفیت منابع آب طبیعی (آبهای سطحی، آب رودخانه، آب چاه،…) به منظور تصفیه و استفاده از آنها در سیستم آب شرب یا آب ورودی مورد نیاز صنایع و کارخانجات
(مانند آب ورودی برج های خنک کن، دیگ های بخار و سیستم های اسمز معکوس…) و همچنین امکان تصفیه پساب صنایع مختلف و استفاده مجدد از آنها بسیار ضروری می باشد. این موضوع در سالهای اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته و تلاش می شود تا حداکثر استفاده از منابع آب طبیعی انجام شود.
این آزمایشگاه به منظوردستیابی به این هدف، آماده ان جام مراحل نمونه برداری آب یا فاضلاب بر اساس استانداردهای موجود، آماده سازی، انجام آنالیز و ارائه نتایج و تفسیر آنها می باشد.

تجهیزات آزمایشگاه:

اسپکتروفوتومتر:

با استفاده از دستگاه اسپکتروفوتومتر (COD and Multiparameter Bench Photometer) ومعرف های مربوطه می توانیم بالغ بر 30 پارامتر فیزیکی و شیمیایی را در نمونه های آب و فاضلاب اندازه گیری کنیم. پرتابل بودن این دستگاه امکان پایش آنلاین نمونه ها را فراهم ساخته است.

دستگاه مولتی پارامتر

با استفاده از این دستگاه می توان به صورت آنلاین پارامترهای pH، کل مواد محلول (TDS)، هدایت الکتریکی (EC)و اکسیژن محلول (DO) را مورد سنجش قرار داد. پرتابل بودن این دستگاه امکان پایش آنلاین را فراهم می سازد.

دستگاه سنجش کدورت

با استفاده از این دستگاه می توان میزان کدورت را در نمونه های آب و فاضلاب به صورت آنلاین پایش نمود

سنجش اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی (BOD )

این پارامتر بیانگر مقدار اکسیژنی است که میکروارگانیسمهای هوازی لازم دارند تا مواد آلی را طی پنج روز در دمای 20 درجه سانتی گراد تجزیه کنند. بالا بودن اين شاخص معرف سهولت تعفن پذيري نمونه است و اندازه گیری آن در فرآیند تصفیه فاضلاب اهمیت زیادی دارد.

جارتست

جار تست به منظور تعیین مقدار ماده منعقد کننده مورد نیاز برای حذف ذرات کوچک از آب یا فاضلاب ، استفاده می شود. نوع و غلظت ماده منعقد کننده در هر نمونه آب خام به وسیله این آزمون تعیین می گردد. با آنکه آب زیر زمینی کاملا شفاف است ، آب های سطحی اغلب دارای ذرات معلق و کلوئیدی بسیاری هستند و کدر دیده می شوند. همچنین از این تست به منظور حذف برخی ذرات در بازیافت فاضلابها استفاده می شود.

تیتراسیون

علاوه بر موارد فوق، انواع روش های تیتراسیون که برای اندازه گیری سختی کلسیم ، سختی کل ، قلیائیت ساده ، قلیائیت کل، کلراید و اسیدیته آب نیز در این آزمایشگاه با دقت و صحت بالا انجام می گیرند.

اتوپسی غشا سیستم های آب شیرین کن

فرایند های شیرین سازی آب نظیر اسمز معکوس (هایپر فیلتراسیون)، به مرور زمان دچار کاهش بهره وری می شوند. در بسیاری از موارد، می توان با استفاده از شویش شیمیایی غشا را مجددا بازسازی نمود. در صورت عدم پاسخگویی این روش، به منظور پیدا کردن دلیل واقعی نقص عملکرد غشا، اتوپسی یا کالبد شکافی غشا پیشنهاد می گردد.
اتوپسی عبارتست ازکالبد شکافی غشاء مورد استفاده در فرآیندهای شیرین سازی آب ، بازرسی سطح آن جهت کشف هر گونه آسیب فیزیکی،تعیین اکسید شدگی توسط کلر، آنالیز رسوب تشکیل شده روی غشا می باشد. این فرآیند شامل انتخاب بخشی از غشا به منظور شناسایی ماهیت و آنالیز رسوب تشکیل شده روی آن و آنالیز میکروبی می باشد. زمان مطلوب کالبد شکافی غشاء هنگامی است که فرآیند مدیریت گرفتگی غشاء با شکست مواجه شده باشد.
آزمایشگاه شرکت آبسان پالایش با انجام آزمایشهایی نظیر:

آزمایش طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه (FTIR)1 به منظور تجزیه کیفی ترکیبات آلی
آزمایش آنالیز فلزات سنگین به روش اسپکتروفوتومتری یا پلاسمای جفت شده القایی
آزمایش رنگ تحت فشار- رودامین B به جهت تعیین آسیب‌دیدگی غشا در اثر تماس با یک ماده اکسید کننده یا عامل فیزیکی
تست متيلن‌بلو جهت تعیین آسیب شیمیایی و فیزیکی سطح غشا
تست فوجی وارا جهت تعیین مقدار مواد آلی هالوژنه شده
تست‌های شستشوی شیمیایی غشا به منظور تعیین نوع و غلظت بهینه مناسب ماده شوینده

پایش روزانه پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب

با توجه به فعالیت شرکت آبسان پالایش در تامین مواد شیمیایی مورد نیاز صنایع نظیر:
شوینده های اسیدی و بازی غشا، ضد رسوبها، ضد کفها، بازدارنده های خوردگی، تمیز کننده ها، دیسپرسانتهای معدنی و آلی، میکروب کش ها یا بایوسایدها، مواد شیمیایی مورد نیاز جهت بهسازی آب برجهای خنک کن و دیگهای بخار، پایش روزانه آبهای بهسازی شده به همراه آنالیز کیفی و کمی توسط آزمایشگاه این شرکت انجام می شود تا عملکرد مواد شیمیایی مذکور تحت کنترل قرار گیرد.