منابع آبی در حاشیه دریا

در کنار شهرها بعضا منابع آب بکری بلا استفاده رها شده اند. این مقاله اشاره دارد به زه آب ناشی از فصول سیلابی در حاشیه شهرستان عسلویه، جایی که کشاورزی به دلیل بی آبی از کم رونق ترین فعالیت های اقتصادی است