خشکسالي يک پديده پيچيده و تعريف آن دشوار است. در مناطق مختلف تعاريف مختلفي از آن ارائه مي شود و هر کدام از آن تعاريف بستگي به ميزان متوسط بارش دارد. همچنين تعيين زمان شروع پديده خشکسالي بسيار مشکل است زيرا پديده خشکسالي تدريجي و آرام شروع مي شود.

خشکسالي به يک دوره طولاني هواي خشک غيرمعمول و بدون بارندگي گفته مي شود. کمبود بارش مي تواند براي مردم ساکن در آن منطقه مشکلاتي نظير خسارت به محصولات کشاورزي و کمبود آب آشاميدني را در پي داشته باشد.

پیش بینی شده که ۱۲۰ شهر و ۶۰۰۰ روستا در ایران در سال ۱۳۸۷ با مشکل کمبود آب بطور جدی مواجه خواهند شد.

خشکسالی همچنین منجر به وارد آمدن آسیب‌های جدی به محیط زیست ایران نیز شد.

شبکه برق ایران دست کم با کمبود ۵۵۰۰ مگاوات برق مواجه می‌شود و احتمال قطع برق افزایش می‌یابد.

همچنین کیفیت آب آشامیدنی در شهرها نیز کاهید و دولت ناچار به بهره‌برداری بیشتر از چاه‌ها برای تأمین آب آشامیدنی شد.