ارزش حیاتی آب در بدن انسان:
آب خطیرترین و مهمترین نقش را در رابطه با فعالیت طبیعی كلیه ها ایفا می كند و آبی كه ما روزانه در مواقع مختلف می نوشیم قبل از هر كاری به سراغ كلیه ها می رود تا نیاز اولیه و طبیعی این عضو بسیار مهم بدن را برآورده سازد.
آبی كه ما روزانه مصرف می كنیم ، مهمترین مایع مغذی است ولی معمولاً در بحث مربوط به آب و ارزش غذایی آن كه مایه حیات بشری است ، چندان سخن به میان نمی آید.
آب پایه و اساس موجودیت انسان را تشكیل می دهد. غذایی كه ما به صورت های مختلف مصرف می كنیم ، بخاطر حضور آب در بدن ، مراحل هضم انجام می پذیرد. آب به بدن كمك می كند تا سوخت و ساز لازم صورت گیرد.
آب دارای مواد مخصوص هضم به صورت محلول است كه از طریق دیواره های روده یی به جریان خون راه می یابد و در نتیجه مواد غذایی به سلول های بدن می رسد و مواد زاید برای دفع به كلیه ها سپرده می شود.