مهندس نعمت زاده - وزیر صنعت و معدن

افتتاح بزرگترین مجموعه ی بازیافت پساب صنعتی کشور در بردسیر توسط ریاست محترم مجلس جناب آقای لاریجانی و وزیر صنایع جناب آقای مهندس نعمت زاده