الگوریتم تکاملی مبتنی بر چرخه آب در طبیعت:
در سال های اخیر،الگوریتم تکاملی مبتنی بر چرخه آب در طبیعت زیادی ارائه داده شده اند. بسیاری از این الگوریتم های تکاملی مبتنی بر چرخه آب در طبیعت الهام گرفته از فرایندهای طبیعی می باشند مانند الگوریتم ژنتیک، پرندگان، مورچه ها و بازپخت شبیه سازی شده. در این الگوریتم ها همانند چرخه آب در طبیعت، با الگو برداری از تبخیر آب از اقیانوس، تشکیل ابر، تشکیل رودخانه و همچنین الگوبرداری از سرریز آب از گودال ها در طبیعت الگوریتم جدید ارائه شده است که قابلیت بالایی در فرار از بهینه محلی و همچنین سرعت زیادی در رسیدن به بهینه سراسری دارد. پیاده سازی الگوریتم های تکاملی مبتنی بر چرخه آب در طبیعت بر روی توابع آزمون استاندارد و نتیجه بدست آمده از آن بیانگر کیفیت مطلوب این الگوریتم ها در دستیابی به بهترین حالت در هر تابع آزمون می باشد. بدین ترتیب جامعه جهانی در تلاش است نا هر روزه الگوریتم های جدیدی در این زمینه ارائه دهند.