تصفیه فاضلاب های با بارآلودگی بالا مانند اسپنت کاستیک، ... با استفاده از فرایند انعقاد الکتریکی EC یا الکتروکواگولاسیون (Electrocoagulation) و فرآیند انعقاد و شناورسازی الکتریکی ECF یا الکتروفلوتاسیون (الکتروکواگولاسیون/فلوتاسیون) Electroflotation