در علم هواشناسی حالت‌های مختلف آب براساس نوع بارش یا معلق بودن آن در جو طبقه‌بندی می‌شود:

باران:آبی مایع به شکل قطره است که پس از سرد شدن بخارهای جوّی به وجود آمده و بر زمین می‌ریزد.
تگرگ:گونه‌ای بارش است. تگرگ قطره‌های یخ‌بسته باران است که از آسمان فرو می‌ریزد.
برف:یکی از ریزش‌های آسمانی و نیز نام پوششی است که از آن بر زمین تشکیل می‌گردد
رگبار:عبارتست از بارندگی‌هایی که با حجم زیاد و در زمان اندکی اتفاق می‌افتد
مه:بخار آب متراکمی است که در نزدیکی سطح زمین و عموماً در فصل‌های سرد سال تشکیل می‌شود
ابر: توده‌ای متراکم از بخار است که در طبقات پایینی و میانی اتمسفر تشکیل می‌شود.
شبنم:طره‌ای کوچک از آب است که در شب‌های مرطوب بر روی گیاهان ظاهر می‌گردد. واژهٔ ژاله که امروزه مترادف شبنم به کار می‌رود، در قدیم علاوه بر شبنم به معنی تگرگ هم بود.
بخار:حالت گازی ماده در دماهایی پایین تر از دمای بحرانی را بخار آن ماده می‌گویند. بخار یک ماده را می‌توان با افزایش فشار و متراکم‌سازی، مایع و یا جامد کرد.