اهمیت آب در پرورش ماهيان قزل آلا شرايط منبع آبي است كه قصد داريم با آن نسبت به اجراي طرح اقدام نماييم. در يك جمله ساده مي توان گفت :تمامي مبناي فعاليت در اجراي طرحهاي پرورش ماهي قزل آلا بر مبناي ميزان آبي است كه يك مجري بايد بصورت ممتد و جاري در اختيار داشته باشد..
وقتي در مورد آب صحبت مي كنيم منظور هم كميت است و هم كيفيت آن ، گاهي در يك طرح پرورش ماهي قزل آلا ، ميزان آب كمي در اختيار داريم اما اين آب از كيفيت بالايي برخورداراست و يا در جايي ديگر آب با كميت بالا در اختيار داريم اما از كيفيت قابل قبولي بر خوردار نمي باشد . در هر دو حالت مي توان گفت : كه گاها كميت و كيفيت آب مي تواند جايگزين يكديگر شوند پس در بررسي آب بايد به كميت و كيفيت هر دو توجه داشت .
بطور كلي ميزان آبي كه در اختيار يك مزرعه پرورش ماهيان قزل آلا قرار خواهد گرفت، ميزان توليد پيش بيني شده يك طرح را مشخص مي نمايد. و مي توان گفت عمده ترين و اصلي ترين تفاوت دو طرح پرورش ماهي قزل آلا با تناژ توليد متفاوت ، تفاوت ميزان آبي است كه در اختيار دارند ، البته در اين بين ساير عوامل مديريتي نيز دخيل مي باشند.

در حالتهاي عادي و سنتي در طرح هاي سردآبي نياز به آب ممتد و جاري مي باشد، بدين معني كه هميشه از يك سوي استخرها ،آب وارد آنها شده و از سوي ديگر آب خارج خواهد شد.