تاثیر رطوبت بر خواص چوب:
چوب یک ماده جامد متخلخل فیبری شکل است که دارای ساختمانی با یاخته‌های سازمان‌یافته و درعین‌حال ناهمگن است.
کلیه خواص فیزیکی و مکانیکی چوب نظیر وزن ، استحکام ، سختی ، خاصیت ارتجاعی ، کیفیت و دوام بشدت وابسته به درصد رطوبت چوب هستند . رطوبت چوب بصورت درصد مقدار آب موجود در واحد وزن چوب تعریف می شود و به طور معمول نسبت به وزن خشک چوب سنجیده می شود . به طور معمول کلیه خواص چوب در رطوبت ۱۲ درصد بیان می شوند . بدیهی است که با افزایش رطوبت ، وزن چوب زیاد شده ولی از سختی آن کاسته می شود . از طرف دیگر رطوبت از عوامل مهم مورد نیاز برای رشد و فعالیت عوامل بیولوژیکی مخرب چوب ، همچون حشرات و قارچ ها است . رشد و فعالیت حشرات و قارچ ها باعث کاهش دوام و کیفیت چوب می گردد . همچنین رطوبت در رنگ پذیری ، چسب خوری و حتی اره کشی چوب نیز تاثیر می گذارد .