تحليل ريسک کميت و کيفيت آب در سيستم آب شهری:

تامين آب شرب کافي با کيفيت مناسب همواره از مهم ترين چالش هاي پيش روي مديران و تصميم گيرندگان حوزه آب شهري بوده است. وقوع تهديدات مختلف طبيعي، غير طبيعي و عملکردي همواره بخش هاي مختلف سيستم هاي آب شهري را تهديد نموده و ممکن است در قابليت اطمينان کمي و کيفي آبي که در اختيار مصرف کنندگان قرار مي گيرد، اثرات جبران ناپذيري بگذارد. در اين تحقيق مدل تحليل ريسک سلسله مراتبي فازي براي در نظر گرفتن پيچيدگي ها و عدم قطعيت هاي حاکم بر اين سيستم ها ارائه شد. گام هاي مختلف اين مدل عبارت از شناسايي اجزاي سيستم، شناسايي خطرات، دريافت اطلاعات مربوط به خطرات مختلف شامل احتمال وقوع، شدت وقوع و آسيب پذيري هر بخش از سيستم تحت تاثير وقوع اين خطرات به صورت فازي، و نهايتا ترکيب ريسک بخش هاي مختلف و محاسبه ريسک نهايي سيستم و بخش هاي مختلف آن است.