سالهاي زيادي است كه پرورش ماهي در جهان به علت افزايش نياز بشر مرسوم شده است. در گذشته تمامي ماهيان مصرفي انسانها ،تنها از طريق درياها ، اقيانوس ها و رودخانه ها تهيه ميشد اما امروزه شاهد وجود پرورش ماهي در استخر ها توسط توليد كنندگان هستيم به طوري كه صنعت پرورش ماهي بوجود آمده است .
پرورش ماهي به صورت مصنوعي توسط انسانها از ديرباز بوده است ؛ اما اين صنعت نيز مانند ديگر صنايع ، با پيشرفت تكنولوژي پيشرفتهاي زيادي داشته و موجب افزايش بهره وري شده است كه يكي از اصلي ترين آنها تصفیه آب پرورش ماهي است .

البته نوع تصفیه آب برای پرورش ماهی خوراکی با پرورش و نگهداری ماهی زینتی و آکواریومی متفاوت است و ظرافت های خاص خودش را دارد.
دستگاه تصفيه آب پرورش ماهي در خانواده دستگاه تصفيه آب صنعتي شناخته ميشود . براي تشريح تصفيه آب پرورش ماهي ابتدا بايد شماي كلي و مختصري از پرورش ماهي داشته باشيم .