تفاوت مقدار آب در چوب:
پتانسیل شیمیایی که در اینجا شرح داده می شود، نیروی رانش واقعی برای انتقال آب به هر دو صورت فاز مایع و فاز بخار در چوب می باشد. (Siau, 1984)

انرژی آزاد گیبس بر مول ماده، معمولاً به صورت پتانسیل شیمیایی بیان می شود. (Skaar, 1933)

پتانسیل شیمیایی هوای غیر اشباع یا چوب زیر نقطه اشباع فیبر، در خشک کردن چوب تاثیر می گذارد.

در مقدار رطوبت تعادلی چوب هنگامیکه پتانسیل شیمیایی چوب برابر هوای پیرامون می شود عمل تعادل اتفاق می دهد.

پتانسیل شیمیایی آب جذب شده، تابعی از مقدار رطوبت چوب می باشد.

رطوبت مجدداً خودش در سرتاسر چوب توزیع خواهد شد تا پتانسیل شیمیایی در سرتاسر چوب یکسان شود، و گرادیان پتانسیل در تعادل صفر گردد. (Skaar, 1988)

فرض می شود که جریان رطوبتی که مبادرت به انجام حالت تعادل می کند با اختلاف پتانسیل شیمیایی متناسب بوده، و نسبت معکوس باطول مسیر ی که اختلاف پتانسیل در آن عمل می کند دارد. (Keey et al., 2000)

اختلاف در مقدار رطوبت بین سطح و مرکز چوب(گرادیان، تفاوت پتانسیل شیمیایی بین خط اتصال و بالک)، پیوندآب را از میان گذرگاه های کوچک درون سلولی از طریق انتشار حرکت می دهد.

در مقایسه با جابجایی مویینگی، انتشار(diffusion) فرایندی آهسته است. انتشار معمولاً مکانیزم پیشنهاد شده برای خشک کردن چوب های سفت غیر قابل نفوذ (impermeable) می باشد. (Keey et al., 2000)

علاوه بر آن، رطوبت قابل استخراج به علت عمل انسداد شکاف های کوچک در دیواره سلولی در قسمت مغز چوب، به آهستگی مهاجرت می کند. و به این علت است که معمولاً بافت بین پوسته و مغز چوب سریعتر از مغز چوب تحت شرایط یکسان خشک می شود.