مطالعه و طراحي طرح شبكه آبرساني و آبياري فضاي سبز شهري (جداسازي شبكه آب شرب شهري از شبكه آب فضاي سبز) تاكنون در حدود 400 شهر توسط مشاورين ذيصلاح و با نظارت عاليه پژوهشكده مديريت شهري و روستايي در حال انجام مي باشد كه مطالعه و طراحي در بيش از 200 شهر به اتمام رسيده و شهرداري ها در حال اجراي طرح هستند. مطالعات طراحي شبكه هاي آبرساني و آبياري فضاي سبز، در راستاي جداسازي شبكه آب شرب از شبكه آب فضاي سبز در جهت تعديل شرايط بحران آب،بهبود شرايط زيست محيطي و كاهش سهم مصرف آب فضاي سبز از بخش آب تصفيه شده شهرها و كاهش هزينه هاي مرتبط و افزايش راندمان آبياري براي فضاي سبز شهرداريهاي كشور انجام مي‌شود . با اجراي طرح شبكه آبرساني فضاي سبز، امكانات بالقوه براي مصارف عمومي شهرداري از جمله آتش نشاني و ساير خدمات به خصوص در فصول غيرآبياري كه نياز به اينگونه خدمات بيشتر خواهد بود فراهم مي‌گردد. شبكه مستقل آبرساني فضاي سبز علاوه بر مزاياي فوق الذكر ، ذخيره سازي و برنامه ريزي دقيق آبياري و پياده كردن سيستم هاي آبياري تحت فشار را نيز ميسر مي سازد . در زمينه اهميت اين طرح می توان گفت: با توجه به اهميت ويژه استفاده بهينه از منابع آبي كشور و همچنين با اذعان به استفاده از آب شرب جهت آبياري فضاي سبز در برخي از شهرهاي كشور و لزوم جلوگيري از اين امر ، از سال 1379 پرو‍ژه ملي تحت عنوان ” مطالعه، طراحي و احداث شبكه‌هاي آبرساني و آبياري فضاي سبز شهري ” پايه گذاري شد.