جهت حرکت آب در چوب:
بنا بر گزارش ثبت شده، نسبت نرخ های diffusion طولی به عرضی (Radial یا tangential) برای چوب ها، در رنج های از حدود 100 با مقدار رطوبت 5%، تا 2 – 4 با مقدار رطوبت 25% می باشد. (Langrish and Walker, 1993).

انتشارشعاعی(Radial diffusion) تا حدی نسبت به انتشار تانژانتی(tangential diffusion) سریعتر می باشد. اگر چه انتشار طولی سریعتر است، ولی این انتشار عملاً فقط وقتی اهمیت پیدا می کند که قطعاتی که خشک می شوند کوتاه باشند.

معمولاً تخته های الواری طولشان نسبت به عرض یا ضخامتشان بلندتر است. به عنوان مثال، یک سایز معمولی از یک تخته سبز که برای تحقیقی استفاده شد، 6 متر طول، 250 میلیمتر عرض و 43 میلیمتر ضخامت داشت.

اگر برش تخته ها quarter sawn باشند، پس عرض آنها در جهت رادیال خواهد بود در حالیکه ضخامت آنها در جهت تانژانت می باشد، و برای تخته های plain-sawnبر عکس می باشد.

در طی خشک کردن، بیشتر رطوبت چوب از طریق حرکت جانبی (lateral movement) حذف می شود.