خطوط شبکه های انتقال فاضلاب که موضوع این پژوهش هستند را می توان به شرح زیر دسته بندي نمود :
1- خطوط شبکه انتقال فاضلاب لوله مدفون و روزمینی
2- خطوط شبکه انتقال فاضلاب با اتصال هاي صلب و انعطاف پذیر
3- خطوط شبکه انتقال فاضلاب صلب و انعطاف پذیر
4- خطوط شبکه انتقال فاضلاب تحت فشار و تحت جریان ثقلی

بطور کلی رفتار خطوط شبکه انتقال فاضلاب تحت اثر زلزله به دو گروه تقسیم بندی می گردد:
الف – اثرات تغییر شکل هاي دائمی زمین ناشی از گسل ها، روانگرایی، گسترش جانبی، زمین لغزش، نشست ناشی از زلزله که خود تغییر شکل هاي دائمی بر اساس امتداد و مقدار ممکن است بصورت زیر نمایان شود:
1- تغییر شکل دائمی طولی خطوط شبکه انتقال فاضلاب
2- تغییر شکل دائمی عرضی، که شامل دو نوع زیر است:
3- تغییر شکل دائمی عرضی افقی خطوط شبکه انتقال فاضلاب
4- تغییر شکل دائمی عرضی عمود خطوط شبکه انتقال فاضلاب
ب – اثرات انتشار موج
در اثر هر کدام از عوامل فوق یا ترکیبی از آنها بر خطوط لوله تغییر شکل ها و کرنش هایی القا شده که باعث وارد آمدن نیرو و تنش به خط لوله شبکه انتقال فاضلاب می شود و در صورتی که مقادیر این تنش و کرنش از حدي تجاوز کند منجر به گسیختگی در خط لوله خواهد شد. بنابراین نیاز است که خطوط شبکه انتقال فاضلاب مدفون تحت اثر خطرات لرزه اي تحلیل و طراحی شوند.
اهمیت طراحی لرزه اي خطوط شبکه انتقال فاضلاب مدفون
در سال هاي اخیر شریان هاي حیاتی به دلایل زیر مورد توجه بیشتري قرار گرفته اند:
اولا در دنیاي امروز با گسترش نظام اجتماعی شهري و گسترش شهرها، مناطق مدرن شهري بسیار بیشتر از سابق بر شریان هاي حیاتی تکیه کرده اند و گسترش شریان هاي حیاتی تنها راه بالا بردت کارایی فعالیت افراد جامعه می باشد.
ثانیا تلاش هاي زیاد براي بالا بردن ایمنی ساختمان ها در برابر زلزله، مناطق شهري را نسبت به گذشته ایمن تر کرده است. حال اگر شریان هاي حیاتی یک شهر از هم گسیخته شوند، خسارات قابل توجهی ایجاد می کند و فعالیت شهري با سازه هاي ایمن را فلج می نماید.
نکته دیگري که در مورد شریان هاي حیاتی باید بدان توجه شود، اندرکنش رفتاري آنها بر یکدیگر می باشد. از آنجایی که هر شریان حیاتی بر مجموعه اي تجهزیات شهري تاثیر گذار می باشد، بر روي دیگر شریان هاي حیاتی نیز بطور مستقیم و غیر مستقیم تاثیر گذار است و در حقیقت فلج شدن یک شریان حیاتی باعث عملکرد بد دیگر شریان هاي حیاتی می شود.
با توجه به مطالب فوق الذکر و بر اساس اهمیت موضوع در این تحقیق (پایان نامه) ابتدا کلیه مسائل مرتبط و تأثیر گذار بر اساس منابع موجود و تجارب ملی و بین المللی مورد بررسی قرار گرفته و بدنبال آن ، راهکار ها و پیشنهادات مناسب جهت حفاظت خطوط شبکه انتقال فاضلاب در هنگام زلزله ، ارائه خواهد شد.