راهکارهای کاهش اثرات خشکسالی:

1. شناسائی دقیق كیفی و كمی آب‌های زیرزمینی: شناسائی دقیق كیفی و كمی آب‌های زیرزمینی و نیز دشت‌های آبرفتی از مهمترین و اصولی‌ترین اقداماتی است كه باید در اولویت‌های پژوهشی و نیز اجرائی قرار گیرد.
2.تهیه نقشه پهنه‌بندی خشكسالی دشت‌ها: تهیه نقشه پهنه‌بندی خشكسالی دشت‌ها گام موثری در برنامه‌ریزی‌های كلان متولیان آب به شمار می‌آید كه بایستی مورد توجه قرار گیرد.
3. بررسی میزان نیاز آبی درختان: بررسی میزان نیاز آبی درختان برای جلوگیری از هدر رفت آب می‌تواند كمك موثری در جلوگیری از اتلاف آب كشاورزی داشته باشد.
4. آموزش بهره‌برداران و استفاده از بهترین الگوهای كشت: تغییر الگوی كشت و نیز تعیین نیاز دقیق آبی محصولات كشاورزی حداقل انتظارات بهره برداران و نیز بخش‌های اجرائی برای جلوگیری از اتلاف آب كشاورزی است.
5. اولویت‌بندی دشت‌های ممنوعه، بحرانی و فوق بحرانی: با اولویت‌بندی دشت‌های ممنوعه، بحرانی و فوق بحرانی، با تمركز سرمایه‌گذاری بر آنان، برای حل مشكل كم آبی تمهیداتی خردمندانه بیاندیشند تا از پس خشكسالی‌های آتی از بروز بحران‌های احتمالی بی‌آبی مصون مانند.