تولید آبگرمکن مصرفی ساختمانها ،از اقتصادی ترین روشهای استفاده از انرژی خورشیدی است . بدون شک گرم کننده های ترموسیفونی بیشترین استفاده را درتهیه و طرح آبگرمکن های خورشیدی عهده دار می باشند . ساده ترین سیستم آبگرمکن خورشیدی از یک کلکتور ویک مخزن تشکیل شده که آب یا سیال عامل ،بعلت اختلاف درجه حرارت به طور طبیعی وبا استفاده از عمل ترموسیفون در آنها گردش می کند . شرایط لازم در نصب این آبگرمکن آنست که قسمت فوقانی کلکتور پائین تر از قسمت تحتانی مخزن ذخیره قرار گیرد وحداقل درجه انحراف کلکتور نسبت به سطح افق برای تحقق جریان ترموسیفون ،درحدود 20 درجه رو به جنوب ضروریست . به منظور جلوگیری از تلفات حرارتی ،کلکتور ولوله های هادی کاملا عایق بندی می شوند . یک لوله عایق شده قسمت پایین مخزن را به هدر پائین کلکتور متصل کرده ولوله دیگر نیز هدر بالائی را به قسمت فوقانی مخزن وصل می کند . آبسرد تغذیه کننده از قسمت پائین به مخزن ذخیره هدایت شده وآبگرم مصرفی نیز از بالاترین نقطه مخزن بطرف شیرهای مصرف لوله کشی می شود . به علت بسته بودن سیستم وجلوگیری از خطر انبساط حرارتی سیال ،وجود یک مخزن انبساط ویا لوله انبساطی که به یک شیر اطمینان مجهز باشد درسیستم های آبگرمکن خورشیدی ضروریست .