سیستم کنترلی آب شهری وظایف زیر را بر عهده دارد:
– اطلاعات دقیق و قابل اطمینانی از سایت های راه دور و همچنین تجهیزات نصب شده گردآوری می نماید.
– امکان کنترل خودکار از راه دور منابع مختلف آبی را برقرار می سازد.
– جریانهای تحت فشار از سیستم های فاضلاب، زه آب و هرزآبها را با ظرفیت استخرهای بافری بر اساس تغییرات مصرف در پائین دست هماهنگ می کند.
– بر اساس نیاز سامانه های آبیاری، میزان جریان پساب تصفیه شده به داخل استخرهای بافری را تنظیم می نماید.
– فشار داخل شبکه فاضلاب را مونیتور می کند.
– بر اساس تغییرات سطح فاضلاب در حوضچه ها، در زمان واقعی، پمپ های فاضلاب را فعال و یا غیرفعال می سازد.
– در بخش کنترل مرکزی، اطلاعات به روز تجمعی را فراهم و ارائه می نماید.
– در صورت تغییرات غیرعادی در فشار و یا گذر حجمی شبکه فاضلاب و یا زه آب ها و همچنین در مواردی از قبیل بروز نقص الکترومکانیکی، هیدرولیکی و یا نشت آب و مانند آن سیستم بطور اتوماتیک اخطار می فرستد.