وضعیت آب‌های زیرزمینی کشور به حدی نامتعادل و بحرانی شده که همه را به تکاپو انداخته است. موضوع بحران آب و پیامدهای زیان‌بار آن در کشورهای خشک به‌ویژه ایران، نه تنها در رسانه‌های داخلی، بلکه در رسانه‌های خارجی نیز بازتاب‌هایی داشته است. برای نمونه روزنامه تایمز مالی اعلام کرده، ایران هفت هزار ساله تا 20 سال دیگر از بی‌آبی نابود خواهد شد و از آن تنها بیابانی به جا خواهد ماند که هیچ گیاه و جانداری نخواهد توانست در آن زندگی کند.

مفهوم خدمات اکوسیستمی، جاذبه ی بالا و رو به رشدی را برای دانشمندان محیط زیستی، مدیران و تصمیم گیران به وجود آورده است. به تازگی، رشد اطلاعات کاربردی خدمات اکوسیستمی به دلیل انتقال مفهوم پویایی سیستم ها، به وفور مشاهده می شود. در واقع، روند توالی نگرش به ارزیابی سرزمین نیز گرایش به استفاده از این مفهوم بین رشته ای دارد که مبانی علمی اکولوژیک مدیریت را با اقتصاد و سیاست گذاری نزد متولیان نزدیک کرده است. اکوسیستم های تالابی با خدماتی مانند: استفاده های تفریحی، تنظیم آب وهوا، پرورش ماهی و ذخیره آب، به جوامع انسانی فواید فراوانی می رسانند. سلامت این اکوسیستم های ارزشمند به شدت با فشارهای محیط زیستی ناشی از فعالیت های انسانی، مورد تهدید قرار گرفته است.