طرح های عملیاتی مقابله با بحران آب:
پس از وقوع حادثه مهمترین وظیفه مدیران بحران هدایت برنامه عملیاتی مقابله است چنین برنامه ای که توسط مدیریت بحران و با اتکا به طرحهای مطالعاتی تدوین می شود باید معرف ماموریتها و شیوه استفاده از منابع موجود برای تحقق ماموریت باشد بدیهی است تشریح نحوه استفاده از منابع ضرورتاً توصیف مسئولیت ها و کارکرد هر یک از سطوح ، مدیریت ، سرپرستان ، سرکاران و ماموران اتفاقات می باشد که در جهت مقابله با بحران به کار آید.
مهم اینکه در بروز بحران در شبکه های آبرسانی شهری اشراف کامل مدیر و سرپرستان به نقشه های موجود (نقشه بیلت)و ارتباط مناسب با شهرهای همجوار ، اطلاع از امکانات و منابع آنها از اهمیت بسزائی برخوردار است تشکیل هسته های مقابله با بحران با شرکت چند شهر در یک منطقه و آموزشهای لازم و مداوم راه کار کاربردی و اصولی در شرکتهای آب و فاضلاب خواهد بود .