فرمول شیمیایی آب:
آب از دو عنصر اکسیژن و هیدروژن ساخته شده است. اما آب را جزو دسته مخلوط‌ها طبقه‌بندی نمی‌کنند، چون خواص آب نه به خواص هیدروژن شبیه است و نه به خواص اکسیژن. از ترکیب دو اتم هیدروژن و یک اتم اکسیژن، یک مولکول آب بوجود می‌آید. یک قطره آب دارای تعداد بی شماری مولکول آب می‌باشد.
هر مولکول آب دارای یک قطب مثبت و یک قطب منفی است که این دو ناحیه در دو طرف مولکول آب واقع شده‌اند. آب در اشکال متفاوتی بر روی زمین یافت می‌شود و تنها ماده ای است که در طبیعت به هر سه حالت جامد، مایع و گاز وجود دارد.
ابر در آسمان،آب دریا، رودها و چشمه ها و زیر زمین توده های یخی در دل کوه ها و قطب و یخچال ها و تنها چند شکل از آب می‌باشند. آب مرتباً از حالتی به حالت دیگر تبدیل می‌شود. این پدیده تبدیل آب را چرخه بزرگ آب می‌نامند.
آب‌های روی سطح زمین، نقش های مهمی ایفا می‌کنند؛ منابع آبی در سطح و زیر زمین آب مورد نیاز کشاورزی را فراهم می‌کنند و دریاها و دریاچه ها و رودها هم وسیله ای برای تجارت و مبادله کالاها محسوب می‌شوند.
دره ها و دلتاهای حاصل از رسوبات رودخانه‌ها، محلی برای سکنی گزیدن انسان ها بوده است. آب به داخل زمین هم نفوذ می‌کند و آب‌های زیرزمینی را ایجاد می‌کند. آب‌های زیرزمینی را می‌توان با حفرچاه یا ستخراج نمود.