در سیستم های تصفیه آب به روش اسمز معکوس، به جهت حساس بودن غشاء پلی آمیدی سیستم RO در مقابل اکسید شدن، ضروری است مادهای جهت حذف کلر آزاد باقیمانده، و تعدیل پتانسیل اکسیداسیون تزریق گردد.