مدل پويايي در مديريت آب شهري:

مديريت منابع آب نيازمند تصميم گيري آينده نگر با رويکردي جامع است. علم پويايي سيستم، يک ابزار مديريتي براساس اين نگرش مي باشد. اين علم قادر است شبيه سازي سيستم هاي پيچيده منابع آب را براي پشتيباني تصميم گيري انجام دهد. به کمک اين شبيه سازي، پيامدهاي نامشخص تصميم گيريها آشکار مي شود. هدف عمده اين روش شبيه سازي، تسريع و تسهيل يادگيري رفتار سيستم ها در شرايط فعلي و آينده است. مدل منابع و مصارف آب شهري با روش پويايي سيستم براي ارزيابي روند منابع و مصارف و عوامل اثرگذار بر آن تهيه و توسعه داده شده است. اندرکنش منابع آب شهري با جنبه هاي اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي تامين و تقاضاي آب، سيستم پيچيده اي را ايجاد مي کند که تحليل آن صرفا با نگرشي جامع و با روش پويايي سيستم ها مقدور می باشد.نتايج تحليل پويايي سيستم آب شهري تهران، مديران را به يک ابزار قابل فهم و تصويري براي درک علل کاهش منابع رهنمون خواهد نمود.