مزایای سیستم کنترلی آب شهری:
در سال های اخیر کاهش تلفات آب به عنوان یکی از راهبردی ترین و اقتصادی ترین راه های مقابله با کم آبی در کشور مطرح شده است. از دلایل مهم این امر می تواند هزینه های سنگین ساخت و نگهداری سازه های کنترل و نگهداری آب های سطحی (مانند سدها و بندها) و یا تاسیسات لازم برای استحصال آب از منابع زیر زمینی (مانند پمپ ها و خطوط انتقال آب) و یا هزینه های تصفیه و سالم سازی آب و خیلی از موارد دیگر که موجب می شود، حفاظت و نگهداری از آب موجود در شبکه بعنوان یکی از راهکارهای ارزان قیمت در پروژه های آبی مورد توجه شرکت های آب و فاضلاب قرار گیرد. از سویی آب در کشور ما ارزش دیگری نیز دارد، آن هم جنبه استراتژیک بودن این مایع حیاتی است. اما با توجه به افزایش رو به رشد جمعیت و کاهش نسبی مقدار نزولات جوی و مناقشات مرزی بر سر مالکیت آب های سطحی و از همه مهم تر کمبود منابع آبی قابل استحصال موجود در کشور، چاره ای نخواهیم داشت جز استفاده بهینه و کاملی از منابع موجود، که در این راستا جلوگیری از تلفات اب، خود می تواند یک راهکار مناسب برای نگهداشت آب در کشور باشد. در این مقاله سعی شده است با نگاهی مدیریتی و فنی با توجه به شرایط خاص اقتصادی، جغرافیایی، فرهنگی و دیگر مسائل کشورمان به موضوع نشت یابی با استفاده از دادههای آماری و کنترل نشت (مبانی تئوریک و راهبردی) در سیستم توزیع آب شهری پرداخته شود.
بهبود

– بهبود تصمیمات مدیریتی و عملیاتی
– بهبود کیفیت خدمات به مصرف کنندگان و مشتریان
– کارائی نگهداری و راهبری شبکه
– قابلیت های مدیریت آب

کاهش

– زمان واکنش به نقص در شبکه مانند نشت فاضلاب و یا هدررفت آب
– مصرف انرژی
– فشار در شبکه
– هزینه های کارگری و نگهداری
– هزینه های زیرساخت های مخابراتی از طریق مخابره بی سیم دوسویه
موارد کاربرد :
با این سیستم شهرداری ها و سازمان های تامین کننده آب شهری را قادر می سازد تا بطور خودکار، منابع مختلف آب را با تقاضاهای متغیر پایین دست در زمان واقعی هماهنگ کند.