مقابله با بحران بلند مدت:
مدیریت تامین آب آشامیدنی :
منابع آب شیرین در دنیا از نظر کمی با محدودیت هایی روبه روست ابعاد این محدودیت ها با فعالیت های بشری در زمینه های کشاورزی ، صنعت و خدمات مورد تهید جدی قرار گرفته و روزبه روز محدود تر می گردد برای مقابله با ایت تهدید ها همه همساله بر تعداد رودخانه ها و سدها و منابعی که آب مطمئن و قابل برنامه ریزی شده ای را در اختیار قرار دهد افزوده می شود بدین منظور تا کنون بیش از 36 هزار سد بر روی رودخانه های مختلف ساخته شده است بخش قابل توجهی از این سدها برای مقاصد آب شرب احداث شده است سرمایه گذاری برروی 170 سد در سال در سراسر جهان نشان از عزم جزم مدیریت جهانی منابع آب برای کاستن از محدودیت های کم و کیفی و ایجاد فرصت مناسب برای مقابلهع با بحران است علاوه بر این تکنولوژی شیرین سازی آب شور دریاها راهکار دیگری برای مقابله با بحران است هر چند این تکنولوژی گران و پر هزینه است به طوری که هزینه هر متر مکعب آن تقریباً به دو دولار می رسد .