مقابله با بحران (کوتاه مدت) :
مدیریت بحران و برنامه ریزی در شرایط اضطراری .
چنانچه گفته شد در بحرانهای کوتاه مدت که به دلیل فعالیت های انسانی و یا حوادث غیر مترقبه پدید می آید سیستم مقابله با آن از پیوستگی و ارتباط میان مجموعه متنوعی از اقدامات و تمهیدات مختلف شکل می گیرد . ارتباط بخشهای مرتبط را می توان به صورت لایه های مختلف معرفی کرد که عبارتند از
– هدایت و رهبری
– اقدامات پیشگیرانه
– اقدامات مقابله
– نظامهای اطلاعاتی و ارتباطی
به طور کلی فرآیند مدیریت بحران را به دو بحث عمده باید تعریف کرد
لایه های اطلاعاتی
طرحهای عملیاتی
لایه های اطلاعاتی که شامل :
– شناخت نیروی انسانی و مهارت لازم
– مطالعه آسیب پذیری سیستم
– مطالعه حوادث قبلی و عواقب آن
می باشد بیار حائز اهمیت می باشد این طرح قادر خواهد بود دامنه و حدود اتفاقات نیازهای فوری واطلاعات کلیدی حوادث را بررسی نماید در واقع به عنوان پشتیبانی سیستم در کمک به تصمیم گیری مدیریت بحران موثر واقع شود .