آب یک منبع حیاتی است که معمولاً از محدودیت خاصی برخوردار است آب شیرین موجود در محدوده جغرافیایی خاص تقریباً ثابت و جوابگوی جمعیت محدودی است.

منابع آب شرب اجتماعات را می‌توان به سه دسته تقسیم نمود:

  1. منابع آب سطحی: آب‌هایی که در قالب آب باران، آب رودخانه، آب دریاچه‌های طبیعی یا سدهای ذخیره‌ای و قنوات در طبیعت موجود هستند و درصورتی‌که استحصال و بهسازی، نگهداری و بهربردای آن‌ها با در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی و فنی مقدور باشد به‌عنوان منبع آب آشامیدنی انتخاب می‌شوند

      2. منابع آب زیرزمینی:منابعی نظیر چشمه‌سارها، آب چاه‌های کم‌عمق، چاه‌های عمیق، چاه‌های جاری و آب حاصل از کانال‌های ساخته‌شده منابع آب زیرزمینی را          تشکیل می‌دهند.

      3.آب‌های شور: بالاخره در شرایطی که هیچ‌کدام از منابع فوق جهت دستیابی به آب شیرین مقدور نباشد سومین منبع عبارت خواهد بود از آب دریاها و دریاچه‌های          شوریا آب‌های شور زیرزمینی.امروزه کشورهای حاشیهحوضه خلیج‌فارس به دلیل نبود منبع آب شیرین مجبور به استفاده از آب‌های شور مثل آب دریا هستند؛ که در        همین راستا از روش اسمز معکوس برای شیرین سازی آب استفاده می‌کنند.