بیشترین ماده ای که در بدن موجود است آب می باشد. دو سوم بدن انسان را آب تشکیل می دهد. یک لیوان آب گوارا چون اکسیری نجات بخش برای فرد تشنه است، نکته جالب اینکه همه فکر می کنند بیشترین میزان آب بدن در خون که مایع است وجود دارد، در صورتی که تنها 5% آب، در خون موجود است و بیشترین میزان آب در داخل سلول ها می باشد.

اگر آب نباشد هیچ یک از فعالیتهای شیمیایی در بدن صورت نمی گیرد.
نیازهای سلول برای جذب مواد مفید و دفع مواد زاید به آب بستگی دارد.
اگر آب نباشد بدن یک حجم شکننده و سخت است، آب خاصیت ضربه گیری دارد و با ایجاد حالت ارتجاعی از اندام های داخلی محافظت می کند.
آب از سه راه وارد بدن می شود، یکی نوشیدن مایعات و دیگر از طریق غذا . حتی خشک ترین مواد غذایی مثل آرد نیز دارای میزان قابل توجهی آب می باشد. راه دیگر تأمین آب، تولید آن در داخل بدن است. طی مراحل سوخته شدن مواد غذایی مختلف در بدن «کربو هیدرات، چربی و پروتئین) میزانهای متفاوتی آب تولید می شود که به آن آب متابولیکگویند، بیشترین مقدار آب از سوختن چربی حاصل می شود.