چوب، از نظر گیاه‌شناسی، بخش جامد و سخت زیر پوست ساقه درخت یا دیگر گیاهان چوبی است که به شکل بافت آوندی وجود دارد.

گرچه در باور عموم چوب تنها در درخت و بوته یافت می‌شود، از نظر علمی‌در همه گیاهان آوندی وجود دارد. در چوب مجراهای زیر قابل مشاهده است:

بافت چوبی یا مجراهای چوبی، که شیره خام، آب و نمک‌های معدنی محلول را از ریشه به برگ‌ها و غنچه‌های هوایی می‌برد.
آوند آبکشی یا مجراهای لیبر، که غذای آماده برای برگ‌ها (شیره تولیدی) به شکل محلول از طریق آنها برای تغذیه بقیه گیاه به گردش در می‌آید.

سه نیروی رانش اصلی در متون مختلف مدل های diffusion عبارتند از :

1-مقدار رطوبت،

2-فشار جزئی بخار آب (partial pressure of water vapour) و

3-پتانسیل شیمیایی .

مواردی که در اینجا توضیح داده می شوند، عبارتند از:

عمل مویینگی(capillary action) که مکانیزمی برای انتقال آب آزاد در چوب های نرم قابل نفوذ است.

اختلاف فشار کل، که نیروی رانش در طی خشک کردن چوب تحت خلاء (wood vacuum drying)می باشد