ویژگی‌های آب زیرزمینی در مقایسه با آب‌های سطحی:

سفره آب به لایه یا منطقه قابل نفوذی در زیر سطح زمین گفته می‌شود که آب در آن می‌تواند جریان یابد. سفره آب همچنین باید قابلیت آبدهی خوبی داشته‌باشد. سطح فوقانی سفره آب ، یا سطح ایستایی همواره افقی نیست و به‌طور طبیعی از منطقه تغذیه آن ، یعنی محل و منطقه‌ای که آب زیرزمینی را تامین می‌کند، به طرف محل تخلیه دارای شیب است.آبهای سطحی وزیرزمینی بدلیل دردسترس بودن وهزینه کم بهره برداری بعنوان منابع اصلی تامین آب مورد نیاز بشر می باشند .

1) آب‌های زیرزمینی امکان آلودگی کمتری دارند.

2) میزان تبخیر از آب‌های زیرزمینی بسیار ناچیز است.

3) امکان استفاده از آب‌های زیرزمینی معمولاً در اغلب مناطق وجود دارد.

4)‌اب‌های‌زیرزمینی عموما دارای ترکیب شیمیایی ثابتی هستند.

5) معمولاً آب‌های زیرزمینی نیازی به تصفیه فیزیکی برای مصارف مختلف ندارند.

6) آب‌های زیرزمینی غالباً بی‌رنگ و فاقد مواد تیره کننده می‌باشند.

7) دمای آب‌های زیرزمینی در طول سال تغییرات زیادی ندارند.

8) آب‌های زیرزمینی کمتر تحت تأثیر خشکسالی های کوتاه‌مدت قرار می‌گیرند.

9) آب‌های زیرزمینی معمولاً عاری از میکروارگانیسم‌های بیماری‌زا می‌باشند.