ویژگی های فیزیکی و شیمیایی آب مقطر:

– pH آب مقطر خنثی و در حدود 7 می‌باشد.

– رسانایی ویژه آب مقطر (عکس مقاومت) بسیار کم است. زیرا رسانایی الکتریکی آب با انحلال نمک ها در آن افزایش می‌یابد.

– دمای جوش آن به دلیل خالص بودن پایین تر از آب ‌های طبیعی می‌باشد.

– به علت عدم وجود مواد محلول، خاصیت خورندگی ندارد.

– آب مقطر همانند آب معمولی، نوشیدنی مطلوب و گوارایی نیست و طعم خود را به دلیل حذف یون های موجود، از دست داده است.

به علت تغییر برخی از خواص فیزیکی آب مقطر نسبت به آب طبیعی استفاده آن در کاربردهای صنعتی بسیار متداول شده است.
مناسبترین آب برای استفاده در کاربردهای صنعتی آب بدون یون است اما چون هزینه تولید آن بالا است دربیشتر واحد های صنعتی و آزمایشگاهها از آب مقطر استفاده می شود.

همانطور که گفتیم PH آب مقطر خنثی و در حدود 7 می‌باشد. رسانایی ویژه آن (عکس مقاومت) بسیار کم می‌باشد. زیرا رسانایی الکتریکی آب با انحلال نمکها در آن افزایش می‌یابد. دمای جوش آن پایینتر از آبهای طبیعی می‌باشد و به علت عدم وجود مواد محلول خاصیت خورندگی ندارد.