حفظ و صیانت از نیروی انسانی و محیط زیست همواره یکی از اهداف ارزشمند شرکت آبسان پالایش می باشد.
لذا بدین منظور و در راستای عمل به بندهای استاندارد IMS، فرایند پایش عوامل زیان آور محیط کار و محیط زیست، توسط شرکت بهبود فرایند طاها، در محل کارگاه شرکت آبسان پالایش انجام گردید.