چوب و تبادل آن با آب :
تغییر رطوبت چوب تا 30% سبب تغییر ابعاد چوب می شود، در نتیجه این موضوع مصرف چوب را با اشکالاتی مواجه می سازد. انجام تیمارهایی با استفاده از منومرها، رزین ها یا پلیمرهای مختلف در صورتی که این مواد بداخل غشا سلولی نفوذ نمایند در کاهش واکشیدگی چوب موثر خواهند بود.
هرچقدر حجم قطعه چوب کوچکتر باشد درصد جذب ﺁب ﺁن در زمان معین بیشتر است و در همین زمان معین هرچقدر حجم قطعه چوب بیشتر باشد درصد جذب ﺁن کمتر می شود .
بطور کلی چوب یک ماده جاذب رطوبت ( Hygroscopic ) است و به رطوبت در حالت های مایع و بخار کاملاً حساس است ، یعنی اگر قطعه چوب خشکی در محیط مرطوب قرار گیرد رطوبت را جذب می کند و برعکس . جذب یا دفع رطوبت باعث تغییر شکل و کج شدن محصولات چوبی می شود . چرا که با جذب یا دفع آب توسط چوب ، حجم آن افزایش یا کاهش می یابد . هر یک از این فرآیندها به ترتیب واکشیدگی ” جذب رطوبت ” و هم کشیدگی “دفع رطوبت” نام دارند .