چگونگی تشکیل رودخانه ها:
در ابتدای هر بارندگی آب باران یا بر اثر تبخیر به اتمسفر باز میگردد. یا به داخل زمین نفوذ مینماید. ولی با افزایش سرعت و مدت بارندگی بتدریج درصدد تبخیر کاهش مییابد و بارش بیش از مقداری میشود که زمین قادر است جذب کند. در این موقع آب در سطح زمین جاری میشود. این آبها ابتدا بهصورت قشر نازکی از آب و یا تعداد زیادی از جویبارهای بسیار کوچک و درهم حریان مییابند و سپس در مجاری معینی متمرکز میشوند. این مجاری شاخههای اولیه رود هستند. این شاخهها مرتبا بههم میپیوندند و رودخانه اصلی را بهوجود میآورند.
حوضه آبریز :به تمام منطقهای که آب آن وارد یک رودخانه میشود، یا به عبارت دیگر به تمامی منطقهای که به وسیله یک رودخانه و شاخههای آن «زهکشی» میشود، «حوضه آبریز» میگویند. خطی که حوضههای آبریز مجاور را از یکدیگر جدا میکند خط تقسیم نامیده میشود. در یک حوضه آبریز ، که یک سیستم زهکشی طبیعی است، مجاری زهکشی ، یا بهعبارتی آبراخههای فراوان ، وجود دارد.