چگونگی پیدایش دریاچه ها:
آب در طبیعت همیشه در حال گردش است و در هر نقطه با توجه به شرایط محیط، کیفیت جداگانه ای دارد. مولکول های آبی که امروز در تهران مصرف می شود شاید چند سال قبل در اقیانوس اطلس بوده و سال دیگر در اقیانوس هند باشد. به طور کلی آب در اقیانوس ها بخار شده، بر روی قاره ها آمده و پس از تراکم در روی قاره ها به صورت بارش فرو می ریزد و سپس از طریق رودخانه ها و جریانات زیرزمینی مجدداً به اقیانوس می رود. این گردش آب در طبیعت را چرخه آب شناسی می گویند. با توجه به تضویح فوق می توانیم نتیجه بگیریم که آب چشمه، ابتدا از طریق بارش در نقطه ای از زمین نفوذ کرده، جزو آب های زیرزمینی محسوب شده و سپس از طریق جریان های زیرزمینی و درز و شکاف های موجود، در نقطه ای دیگر از سطح زمین ظاهر می شود.

تا کنون انواع چشمه ها با منشاء های مختلف شناسایی شده اند اما در یک نگاه کلی به دو گروه بزرگ تقسیم می شوند.

1. چشمه های معدنی گرم

2. چشمه های معمولی

چشمه های معدنی گرم

آب های گرم معدنی غالباً از عمق زیاد که گاه تا بیست متر می رسد، به طرف سطح زمین جریان دارند و چنین تصور می شود که این جریان می تواند حتی از حد کره سنگی نیز شروع شده باشد.

چشمه های معمولی

در چشمه های معمولی، آب پس از نفوذ در منطقه ای مرتفع، بر اثر شیب زمین و قوه جاذبه از طریق درزها و شکاف ها و لایه های متخلخل از معبرهایی که دارای کمترین مقاومت هستند، عبور می کند که البته وضع زمین شناسی و نوع درزهای سنگ ها در تعیین این مسیر اهمیت بسیاری دارد. اکثر این چشمه ها در دامنه کوه ها و یا در کف دره ها تشکیل می شوند