از کاربرد های آب در زندگی انسان:
– از یخ بستن آب می توان در سردخانه ها و تهیه آب خنک استفاده کرد.
– از بخار آب می توان برای به حرکت درآوردن ماشینهای بخار کمک گرفت.
– استفاده از بخار آب در ماشینهای بخار در قرن هجدهم میلادی زمینه صنعتی شدن کشورها را به وجود آورد.
– از حرکت آب می توان برای توربینهای تولید برق و چرخهای آسیا استفاده کرد.
– حلال بودن آب کاربردهای فراوان دارد.
نقش آب را در زندگی انسان می توان این گونه توضیح داد:
احتیاج انسان به آب به مراتب بیشتر و گسترده تر از احتیاج گیاهان و حیوان به آب است. نیاز انسان به آب را می توان در خوردن، شستشو، صنعت، کشاورزی و موارد دیگر دید.
– انسان برای آشامیدن به آب احتیاج دارد.
– اگر به انسان یک هفته آب نرسد، می میرد.
– انسان هر آبی را نمی تواند بخورد.
– آبی که انسان می خورد باید تمیز و گوارا باشد یعنی بی بو، شفاف و بی طعم باشد.
– آبی که انسان می خورد باید عاری از میکروب باشد.
– آبی که انسان می خورد باید دمای متناسب داشته باشد.
– آب دریاها به خاطر شور بودنشان برای انسان ها قابل استفاده نیستند.
– برای همین، آبی را که انسان بایدمورد استفاده قرار دهد تصفیه می کنند. شیوه های گوناگونی برای تصفیه آب وجود دارد.
– انسان حتی برای آشپزی نیز از آب استفاده می کند.
– با آب، غذا بهتر و راحت تر پخته می شود.
– آبی هم که در آشپزی استفاده می شود باید تصفیه شده باشد.
– آبی که انسان می تواند استفاده کند اصطلاحاً آب شیرین می نامند. یعنی آبی که تمیز و گوارا باشد.
– بیشتر آبهای روی زمین آبهای شوردریاها و اقیانوسها هستند و انسان نمی تواند آنها را بخورد و یا برای کشاورزی استفاده کند.
– آبهای شور را هم می توان تصفیه کرد، ولی هزینه آن بسیارسنگین است.
– بیشترین آبهای شیرین را می توان در رودخانه ها، چشمه ها و یا در آبهای زیرزمینی پیدا کرد.
– آبهای زیرزمینی سالم هستند- چون از لایه های مختلف زمین عبور می کنند و به نوعی تصفیه می شوند.
– با زدن چاه و یا با درست کردن قنات می توان از آبهای زیرزمینی استفاده کرد.