آب اصلاح شده یا آب بازیافتی همان آب مضر یا فاضلاب می‌باشد که تحت عمل قرار گرفته و مواد جامد و ناخالصی‌های آن حذف شده است و در آبیاری محوطه‌ها مورد استفاده قرار گرفته؛ هدف از این کار بازسازی منابع زیرزمینی آب، رفع نیازهای آبی در صنعت و اقتصاد و همچنین برای نوشیدن می‌باشد.
آب اصلاحشده آبی می‌باشد که قبل از بازگشت به چرخه طبیعی آب در طبیعت بیش از یکبار مورد استفاده قرار می‌گیرد. پیشرفت‌های علمی ثابت شده در تکنولوژی آب به جوامع اجازه استفاده مجدد از آب برای اهداف متفاوت مانند: موارد صنعتی، آبیاری و نوشیدن را می‌دهد.
به منظور حفظ ايمنی غذائی و سلامت مصرف کنندگان، آب مصرفی در صنايع توليد کننده مواد خوراکی و نوشيدنی بايستی با الزامات کيفی مربوطه مطابقت داشته باشد. چرا که وجود هر گونه آلودگی فيزيکی، شيميائی و ميکربی در آب، دارای پتانسيل انتقال به محصول نهائی می باشد. در اين راستا کنترل کيفی آب به منظور اطمينان از رعايت استانداردهای کيفی موجود اهميت بسياری می يابد.