بازدید نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی

بازدید نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به همراه فرماندار، شهردار و مدیر عامل آب و فاضلاب شهر مشهد و تعدادی از مدیران دستگاه های اجرایی از تصفیه خانه سپتاژ مشهد و اظهار رضایت از روند اجرایی پروژه

پروژه سپتاژ

تصویر 1

پروژه سپتاژ

تصویر 2

پروژه سپتاژ

تصویر 3

پروژه سپتاژ

تصویر 4

پروژه سپتاژ

تصویر 5

پروژه سپتاژ

تصویر 6

معرفی پروژه