×

HOW TO SHOP

1 Login or create new account.
2 Review your order.
3 Payment & FREE shipment

If you still have problems, please let us know, by sending an email to support@website.com . Thank you!

SHOWROOM HOURS

Mon-Fri 9:00AM - 6:00AM
Sat - 9:00AM-5:00PM
Sundays by appointment only!
روش هوادهی گسترده متناوب دوفاز (IDEA)

روش هوادهی گسترده متناوب دوفاز (IDEA)

  • روش هوادهی گسترده متناوب دوفاز (IDEA)

    فرآیند IDEA) Intermittent Decanted Extended Aeration) در سال 1998 توسط موسسه ی علوم و فناوری کره ی جنوبی به ثبت رسید. این فرآیند در واقع نوع پیشرفتهای از فرآیند SBR است که مهمترین مزیت آن پیوستگی جریان در سیستم میباشد. به لحاظ اقتصادی نسبت به سیستمهای مشابه لجن فعال و حتی فرآیند SBR هزینه بسیار کمتری را دارد. از طرفی راهبری سیستم بسیار ساده تر از سیستمهای مشابه خود میباشد. از مزایای مهم دیگر این سیستم حذف ازت و فسفر میباشد. در کنار بالا بودن راندمان حذف مواد آلی این سیستم راندمان خوبی را در حذف ازت و فسفر دارا است.

 

فرآیند IDEA امکان بهره برداری در حالت ثابت به منظور حفظ غلظت طراحی فرآیند را می دهد و براساس دو عامل میتواند تعیین شود:

۱) بارگذاری هیدرولیکی
۲) بارگذاری آلی و نسبت F:M

در یک سیکل ۴ ساعته فرآیند با داشتن مقدار جریان حجمی ورودی میتوان حجم حوضچه را نسبت به زمان مانند لازم در هر فاز تعیین نمود.
عموماً طول به عرض حوضچه طوری محاسبه میشود که نسبت 3 به 1 حفظ شود این نسبت یک الگوی جریان پیستونی در حوضچه IDEA ایجاد میکند. براساس زمان هوادهی و درجه آلودگی فاضلاب بهراحتی میتوان اکسیژن مورد نیاز روزانه را محاسبه نمود و با محاسبه آنها، توان دیفیوزها را تعیین کرد.

نسبت F:M پذیرفته شده برای سیستم IDEA برابر با 0.004(kg BOD5/Kg MLSS/day) میباشد.
غلظت MLSS طراحی حدود 4000 mg/l میباشد.
در عمل بسته به بارگذاری لجن و خصوصیات تهنشینی لجن، غلظت MLSS در دامنه 2000 تا 5000 mg/l میباشد.

در طراحی واحد هوادهی استفاده از غلظت MLSS برابر با 4000 میلیگرم در لیتر حجم مناسبی را از حوض هوادهی ایجاد میکند.

TOP
Sitemap