Data Sheet - HIDROPERM F200 SV

توضیحات: ممانعت کننده ی رسوب گذاری (Scale Inhibitor) در سیستم های اسمز معکوس دریایی (SWRO) با نرخ بازیافت بالا
نوع آب ورودی: آب لب شور | آب دریا
موثر در برابر: CaCO3 LSl | CaSO4 | CaF2 | IRON | HEAVY METALS |